Política de privacitat

RESTAURANT ARRELS garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporats a un fitxer responsabilitat de RESTAURANT ARRELS i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció d'aquests. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a RESTAURAT ARRELS amb domicili en Carretera C-250, Km 7, 17242 Quart, Girona, o a l'adreça de correu electrònic INFO@ARRELS.RESTAURANT incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a exercitar els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a RESTAURAT ARRELS si aquesta empresa està tractant les seves dades.

● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per RESTAURAT ARRELS per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

● Dret a oposar-se al tractament: RESTAURAT ARRELS deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de continuar tractant.

● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, RESTAURAT ARRELS li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què RESTAURAT ARRELS està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.


CLÀUSULA LEGAL PER A COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i, en el seu cas, els arxius adjunts són confidencials especialment pel que fa a les dades personals. i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S'informa que, si no és vostè el destinatari o la persona autoritzada per aquest, que la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui per telèfon, o e mail i procedeixi a la seva destrucció. En l'enviament d'e-mail no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada, o incompleta. El remitent no accepta responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d'aquest e-mail.


CLÀUSULA LEGAL PER A ENVIAMENT ELECTRÒNIC DE PUBLICITAT

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT: Aquest document es dirigeix exclusivament a la persona destinatària. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S'informa que si no és vostè la persona destinatària o autoritzada per aquesta, la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a la seva destrucció. En l'enviament d'e-mail no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada o incompleta pel que l'empresa remitent no accepta responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d'aquest e-mail.

RESTAURAT ARRELS, l'informa que és responsable d'un fitxer de dades de caràcter personal, on estan inclosos les seves dades, la finalitat de les quals és la relació comercial, i l'enviament de documentació. L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades en l'adreça indicada mitjançant escrit, concretant la seva sol·licitud i al qual acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat. L'enviament d'aquest email respon amb la totalitat de la legislació vigent de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Igualment, si no desitja rebre més informació de la nostra empresa, enviï'ns un e-mail a INFO@ARRELS.RESTAURANT, amb la paraula “baixa” en l'apartat assumpte.


CLÀUSULA LEGAL PER A FORMULARI WEB

En compliment del que s'estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RESTAURAT ARRELS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.

L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de manera lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem que ens el comuniqui per escrit.

L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de manera presencial en les oficines de RESTAURAT ARRELS acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a Carretera C-250, Km 7, 17242 Quart, Girona, o correu electrònic INFO@ARRELS.RESTAURANT.

Telèfon de Reserves

DISPONIBLE DE 12 A 17 HORES

+ 34 972 647 999

Segueix-nos

XARXES SOCIALS

Menú setmanal

T'ENVIEM EL NOSTRE MENÚ SETMANAL Al TEU EMAIL

© Tots els drets 2021 Restaurant Arrels - Disseny web El Primer Café